OBCHODNÍ PODMÍNKY

line 002 zNudyVen

 
 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.znudyven.cz. Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, kterým je Ing. Jiří Zetocha, IČ: 07310391, se sídlem Ústrašice 153, 39002 Tábor, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským úřadem v Táboře (dále jen "prodávající"), a zákazníka (dále jen "kupující").
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

line 002 zNudyVen

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel, resp. kupující, a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) - je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Prodávajícím je Ing. Jiří Zetocha, IČ: 07310391, se sídlem Ústrašice 153, 39002 Tábor, zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským úřadem v Táboře. Prodávající není plátcem DPH.

Kupující - je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem.

 

 
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

line 002 zNudyVen
Telefon: +420 775 975 781
Provozní doba 9:00-17:00
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 4 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů.
 
 

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

line 002 zNudyVen

Seznam produktů na stránkách www.znudyven.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech zobrazených položek. Dostupnost zboží bude vždy po ověření potvrzena. Pro stanovení kupní ceny je určující cena zboží zobrazovaná webovým rozhraním v době provedení objednávky.

Pro učinění objednávky je třeba udělat následující - kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.znudyven.cz. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá a kupující si tyto náhrady hradí sám.

Veškeré ceny uvedené na webových stránkách www.znudycven.cz jsou konečné, tj. vč. všech dalších povinných poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit. Ceny produktů si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující bude vyzván k jejich schválení. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Zboží s akční cenou je možné zakoupit jen v množství obvyklém.

Zrušení objednávky

Kupující mohou bez udání důvodu zrušit svou objednávku až do jejího potvrzení prodávajícím. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající má právo odmítnout objednávku, jestliže kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

 
 

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

line 002 zNudyVen

 Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o doručení objednávky e-mailem označeným jako „Potvrzení objednávky“. Při potvrzení objednávky si prodávající a kupující potvrdí její obsah, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době Českou poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě her na zakázku je lhůta dodání zpravidla delší, kupující je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. Přehled dopravců a aktuální ceník je uveden na stránkách www.znudyven.cz v sekci "Doprava a platba".

Způsob platby

Kupující má několik možností, jak uhradit kupní cenu za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit v provozovnách smluvních partnerů (PPL partners, Zásilkovna, Česká pošta), dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby (Česká pošta, PPL kurýrní služba) nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje (po obdržení Vaší objednávky Vám příslušný variabilní symbol zašleme). Zásilka se zbožím obsahuje vždy doklad a návod k použití výrobku. Doklad zákazník převezme spolu se zbožím.

Pokud nedojde při platbě převodem k úhradě objednávky do 14-ti dnů od uskutečnění objednávky, objednávka je ze strany prodávajícího stornována.

Převzetí zboží

Při přebírání zboží od dopravce našim zákazníkům doporučujeme zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu výrobku nebo výrobku samotného je kupující povinen sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit.  O této skutečnosti informuje kupující prodávajícího. Prodávající s kupujícím dohodne řešení této skutečnosti. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Pokud ovšem kupující uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

 
 

REKLAMACE

line 002 zNudyVen

Naše výrobky jsou ruční výroby. Malé nedokonalosti jsou pro takový produkt typické. Reklamace se nevztahuje na drobné nerovnosti nebo barevné odchylky vzniklé v důsledku použití recyklovaných materiálů a při použití ručních výtvarných technik.

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamaci zboží.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem tj. 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním, poškození v důsledku chybné manipulace, poškození v důsledku nesprávného používání, mechanické poškození či poškození chemikáliemi. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není možné ji ani jako takovou reklamovat. 
U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, muže kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud věc ještě nebyla použita ke svému účelu, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Postup reklamace

V případě reklamace kontaktuje neprodleně kupující prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Po dohodě zašlete kupující reklamované zboží společně s vyplněným formulářem na adresu sídla prodávajícího. Vyplněný formulář obsahuje: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady, popř. popis toho, jak závada vznikla nebo se projevuje. Ke zboží přiloží kupující doklad o koupi a popis závady. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu. Reklamované zboží neposílejte bez předchozí dohody s prodávajícím. Zásilky, u nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli. Zboží neposílejte na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese - Ing. Jiří Zetocha, IČ: 07310391, se sídlem Ústrašice 153, 39002 Tábor. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace v nutné výši k bezpečnému doručení (kupující musí doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícícho nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv kupujícího).

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace písemně nebo telefonicky. Po uplynutí uvedené lhůty, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 
 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

line 002 zNudyVen

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit. 

Právo prodávajícího na odstoupení

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží, v případě objednání zboží s akční cenou (slevou) ve větším než obvyklém množství nebo v případě výrazné změny jeho ceny. Před odstoupením je prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Při odstoupení doporučujeme v průvodním dopise uvést číslo objednávky, datum nákupu a přiložit kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, z nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Nepřevzetí zboží na odběrném místě (Zásilkovna, ....) nesplňuje podmínky § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a není proto odstoupením od smlouvy ve smyslu daného paragrafu. Prodávající má v takovém případě nárok na úhradu nákladů souvisejících s expedicí zboží (balné a poštovné). Při vrácení peněžních prostředků od kupujícího v takovémto případě nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné a balné tak, jak je tomu při odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od kupní smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bankovním převodem na účet kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

 
 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

line 002 zNudyVen

Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

line 002 zNudyVen

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu - Zásady ochrany osobních údajů.

 
 

 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

line 002 zNudyVen

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

line 002 zNudyVen

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 

Tento nákupní řád nabývá účinnost 1. července 2019. Změny řádu vyhrazeny.

 
     
     
 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(V případě, že chcete odstoupit od smlouvy, zkopírujte tento formulář, vyplňte jej a zašlete emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo vytiskněte a zašlete poštou na adresu  ing. Jiří Zetocha, Ústrašice 153, 39002 Tábor)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát
ing. Jiří Zetocha, Ústrašice 153, 39002 Tábor

Oznamuji tímto, že odstupuji od kupní smlouvy

na základě objednávky číslo ......................................

ze dne .............................

Jméno a příjmení kupujícího ..........................................................................

Adresa kupujícího ....................................................................................................

Podpis kupujícího ....................................................................................................
(pouze pokud je formulář zaslán poštou)

Datum ..........................................